List of JIME Officers

NAME
President Tetsuya Omatsu
Vice President Akihiko Azetsu
Vice President Takeshi Yamada
 Yusuke Watanabe
 Hirofumi Egawa
 Takanori Nishijima
 Yasuo Hashiguchi
 Naofumi Watanabe
 Satoshi Kuramoto
 Koji Shimizu
 Hiroki Masuda
 Hideo Okamura
 Hisaharu Sakai
 Etsuro Shimizu
 Hajime Yoshida
 Chiori Takahashi
 Kohei Nakayama
 Masato Funatsu
 Toshio Hikima
 Tomohisa Dan
 Hirotomo Ando
 Manabu Kawakado
 Masaru Tamura